Wiederaufnahme internationaler Events im Herbst 2021

Bis zum Sommer 2021 wird ein Großteil der Bevölkerung gegen Corona geimpft und eine Rückkehr zu einem normalen Proben- und Auftrittsbetrieb der Musikgruppen möglich sein; auch wenn – je nach Inzidenz – noch einzelne Beschränkungen sein werden. Wir gehen davon aus, ab dem Herbst 2021 wieder internationale Events in einem kleineren Maßstab und gemäß den dann gültigen Beschränkungen abhalten zu können. Getätigte Reservierungen können bis wenige Wochen vor dem Event zurückgezogen werden und Zahlungen sind erst kurz vor dem Event fällig um das Risiko für interessierte Musikgruppen zu minimieren.

Folgende Events bereiten wir derzeit vor:

Cantate Catalunya Barcelona: 14.-17. Oktober 2021 | Cantate Dresden: 4.-7. November 2021 | Adventsingen Prag: ab 18.11.2021 jedes Wochenende bis nach Silvester.

Beschreibungen können unverbindlich HIER angefordert werden.

Revival of international events in autumn 2021

By the summer of 2021, a large part of the population will have been vaccinated against Corona and a return to normal rehearsals and performances of musical groups will be possible; even though - depending on incidence - individual restrictions will still be in place. We expect to be able to hold international events again from autumn 2021 on a smaller scale and in accordance with the restrictions then in force. Reservations can be cancelled up to a few weeks before the event and payments are only due shortly before the event in order to minimize the risk for interested music groups.

We are currently preparing the following events:

Cantate Catalunya Barcelona: October 14-17, 2021 | Cantate Dresden: November 4-7, 2021 | Advent Sing Prague: from November 18th, 2021 till beginning of January 2022 every weekend.

Descriptions can be requested without obligation HERE.  

01.05.2021

Obnovení mezinárodních akcí od podzimu 2021

Dá se očekávat, že velká část populace by měla být očkována do léta 2021 proti COVIDU 19 a tím by mělo být možné, aby se hudební skupiny vrátily k běžným zkouškám a vystoupením; i když - v závislosti na incidečních číslech - stále budou existovat individuální omezení. Předpokládáme, že se opět od podzimu budeme moci vrátit k pořádání mezinárodních akcí v menším seskupení a v souladu s platnými omezeními. Provedené rezervace lze stáhnout až několik týdnů před konáním akce a platby jsou splatné pouze krátce před konáním akce, aby se minimalizovalo riziko pro hudební skupiny, které projeví zájem.

V současné době připravujeme následující akce: Cantate Catalunya Barcelona ve Španělsku: 14.-17. říjen 2021 | Cantate Dresden v Drážďanech v Německu: 4.-7. listopad 2021 | Adventní zpěvy Praha: každý víkend od 18. listopadu 2021 až po Silvestru do 09.01.2022 .

Bližší informace si můžete nezávazně vyžádat ZDE

Corona virus IV


Nachdem die ersten Impfstoffe vorliegen ist ab der 2. Jahreshälfte 2021 mit einer Rückkehr zur Normalität zu rechnen. Dies wird auch bedeuten, dass Chöre und Musikgruppen wieder proben und auftreten können. music&friends wird deshalb ab Mitte 2021 wieder internationale Begegnungen und Konzertreisen innerhalb Europas anbieten. Bei Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Vzhledem k tomu, že první vakcíny proti koroně jsou k dispozici, tak lze očekávat návrat k normálu od druhé poloviny roku 2021. To také znamená, že pěvecké sbory a hudební skupiny mohou opět zkoušet a vystupovat. music & friends obnoví nabídky na festivaly a koncertní turné po Evropě s termíny ve druhé polovině roku 2021. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
 

12-2020


After the first vaccines are available, a return to normality is expected from the second half of 2021. This will also mean that choirs and music groups will be able to rehearse and perform again. music&friends will therefore offer international meetings and concert tours within Europe again from mid-2021. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Dopo la disponibilità dei primi vaccini, si prevede un ritorno alla normalità a partire dalla seconda metà del 2021. Ciò significa anche che i cori e i gruppi musicali potranno provare ed esibirsi di nuovo. music&friends offrirà quindi nuovamente incontri internazionali e tournée di concerti in Europa a partire dalla metà del 2021. Se avete domande, non esitate a contattarci. 

Weihnachtsmarkt in Prag wegen Corona-Pandemie abgesagt

Die Stadt Prag hat den großen Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Ring und dem Wenzelsplatz abgesagt. Wegen der zu erwartenden Menschenansammlungen müsse dieses Jahr auf diese Tradition verzichtet werden, sagte der zuständige Stadtrat. Demzufolge entfällt auch das Adventsingen Prag 2020!

Christmas market in Prague cancelled due to Corona pandemic

The City of Prague has cancelled the big Christmas market on the Old Town Square and Wenceslas Square. Due to the expected crowds of people, this year this tradition has to be cancelled, said the responsible city council. As a result, the Prague 2020 Advent Sing will also be cancelled!

26.10.2020

Vánoční trhy v Praze z důvodů pandemie koronaviru zrušeny !

Magistrát hlavního města Prahy zrušil velký vánoční trh na Staroměstském náměstí a Václavském náměstí. Důvodem je zabránit velké koncentraci lidí a je nutné v tomto roce od této tradice upustit, jak uvedla městská rada. Tím se ruší i festival Adventní zpěvy 2020. 

Corona virus II


Das Corona-Virus führt dazu, dass music&friends alle weiteren Veranstaltungen einschließlich der Cantate Dresden Anfang November absagen muss. Die Vorbereitung für das Adventsingen Prag sind noch aktuell; die Stadtverwaltung in Prag wird in der kommenden Zeit über die Rahmenbedingungen für den Weihnachtsmarkt am Altstädter Ring und das damit verbundene Kulturprogramm auf der Open-air-Bühne entscheiden.
music&friends bietet Chören und Musikgruppen, die ein intensives Probe-Wochenende planen, entsprechende Kurzaufenthalte an attraktiven Orten wie Marienbad, Dresden, Budweis und bei Amsterdam an. 

Z důvodů korona-pandemie zrušilo music&friends veškeré akce do začátku listopadu 2020, tzn. včetně festivalu Cantate Dresden 2020. Přípravy na festival Adventní zpěvy Praha 2020 jsou stále aktuální. Budeme vás informovat, jakmile budou stanovené podmínky vánočního trhu na Staroměstské náměstí vč. rozsahu kulturního programu na otevřeném pódiu Magistrátem hlavního města Prahy.
music&friends nabízí pěveckým sborům a hudebním skupinám individuální výlet na soustředění v podobě intenzívních víkendových pobytů v několika atraktivních destinacích jako např. v Praze, Mariánských Lázních, Českých Budějovicích, Drážďanech nebo Amsterdamu jako individuální výlet.
 

08-2020


Due to the corona virus music&friends has to cancel all further events including the Cantate Dresden at the beginning of November. The preparations for the Advent Sing Prague are still in progress; the city administration in Prague will decide about the general conditions for the Christmas market and the related cultural programme on the open-air stage in the next weeks.
Choirs and music groups planning an intensive rehearsal weekend can get an offer from music&friends in the spa Marianske Lazne (Marienbad), Dresden and near Amsterdam. Il virus corona significa che music&friends devono annullare tutti gli altri eventi, compresa la Cantate Dresden, all'inizio di novembre. I preparativi per Avvento a Praga sono ancora aggiornati; Nel prossimo futuro, l'amministrazione comunale di Praga deciderà sulle condizioni generali per il mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia e il programma culturale associato sul palcoscenico all'aperto. 

Corona virus


Wegen dem Corona-Virus und den damit verbundenen Einschränkungen sind alle unsere Veranstaltungen bis einschließlich Mai 2020 abgesagt. Über das weitere Vorgehen informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn realistische Einschätzungen möglich sind. Die Planungen für die 2. Jahreshälfte 2020 gehen normal weiter. Bei Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Vzhledem ke koronavirové pandemii jsou všechny naše akce zrušeny do konce května 2020. Budeme vás souběžně informovat, pokud nastanou realistická nová usnesení. Naplánované akce na druhou polovinu roku 2020 jsou zatím všechny akutální. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

03-2020


Due to the corona virus and the associated travel restrictions, all our events are cancelled until end of May 2020. We will inform you about the further procedure at a later date, when realistic assessments are possible. The planning for the 2nd half of 2020 continues normally. Don't hesitate to contact us for any question!

A causa del virus corona e delle restrizioni associate, tutti i nostri eventi sono cancellati fino a maggio 2020. Vi informeremo sull'ulteriore procedura in un secondo momento, quando saranno possibili valutazioni realistiche. La pianificazione per la seconda metà del 2020 continua normalmente.

News 11-2019

Wolfgang Buchmann, Gründer von music&friends, wurde von der Vereinigung tschechischer Chöre für seinen Beitrag zur Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Chormusik gewürdigt. Die Auszeichnung wurde am 11.11.2019 beim Konzert „Spiegel der Freundschaft“ im Rahmen des Festivals festa academica im Gebäude des Tschechischen Senates von Herrn Mgr. Jiří Růžička (1. Stellvertreter des Senatspräsidenten im Parlament der Tschechischen Republik) und Herrn Mgr. Roman Michálek, Ph.D. (Vorsitzender der Vereinigung tschechischer Chöre) überreicht.

Wolfgang Buchmann, founder of music&friends, was honoured by the Association of Czech Choirs for his contribution to the development of international cooperation in the field of choral music. The award was presented on 11.11.2019 at the concert "Mirror of Friendship" during the festival festa academica in the building of the Czech Senate by Mr. Mgr. Jiří Růžička (1st Deputy President of the Senate in the Parliament of the Czech Republic) and Mr. Mgr. Roman Michálek, Ph.D. (Chairman of the Association of Czech Choirs).

Wolfgang Buchmann, zakladatel music&friends, byl oceněn Unií českých pěveckých sborů za přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti sborového zpěvu. Cena byla udělena panem Mgr. Jiřím Růžičkou (první místopředseda Senátu PČR) a panem Mgr. Romanem Michálkem, Ph.D. (předseda Unie českých pěveckých sborů) dne 11.11.2019 v Hlavním sálu Vladštějnského paláce v budově Senátu Poslanecké sněmovny ČR během koncertu „Zrcadlo přátelství“ v rámci festivalu festa academica.